newmobil.jpg (37784 bytes)

ishilognew001b.jpg (27087 bytes)

newpc.jpg (37784 bytes)
 

Tattoo Studio ISHI

Kölner Strasse 11      40211,  Düsseldorf
Tel.:0 2 1 1-5 9 8 0 4 8 8 3        www.irezumiya-ishi.com
Now by appointment only!

aba001.jpg (8643 bytes)